søndag 22. august 2010

95 teser om god skole

Jeg har samlet 95 teser (læresetninger) om god skole. Skolen min driver etter en god del av dem, vi er litt usikre/uenige/udyktige i noen av dem, og jeg er nok ganske alene om å mene et par av dem. Jeg spikret dem på døren på skolen min i vår, og tenkte det var på tide å dele dem her også. Håper de er mer til inspirasjon enn irritasjon.

Hva er god skole?

Tese 1: Basepedagogikk er det som skjer når mer enn 30 elever og mer enn 1 lærer jobber med et emne i mer enn en skoletime

Tese 2: Elever lærer ikke på samme måte og når ikke samme mål

Tese 3: Å huske fakta er en måte å vise kompetanse på, å forklare årsaker og sammenhenger er en annen måte

Tese 4: Noen mål i læreplanen nåes og vurderes gjennom variert arbeid over en periode, andre nås og vurderes gjennom en praktisk aktivitet (for eksempel dans), atter andre legges til fagdager (geometri), temadager (sex og samliv) eller prosjektuker (drømmeleilighet, design, målestokk, budsjett)

Tese 5: Faggrenser krysses, for eksempel kan elevene lære om atombombe i naturfag og historie samtidig

Tese 6: Aktuelle saker fra nyhetsbildet trekkes inn, for eksempel det stinkende Sælenvannet og debattene om Hijab og Muhammed-karikaturene. Dette gjør undervisningen virkelig

Tese 7: Pauser legges inn når elevene trenger det, uten å bryte opp gode læringsøkter. Det er ikke sikkert alle elevene har pause samtidig

Tese 8: Elever som ønsker å lære mer, får tilgang til kilder der de kan slukke sin kunnskapstørst. It's learning er et godt virkemiddel for å nå disse elevene

Tese 9: Elevene er aktive når de lærer, og delaktige i organiseringen av sin læringssituasjon

Tese 10: Jeg hører - og glemmer. Jeg ser - og husker. Jeg gjør - og forstår (Konfucius)

Tese 11: Elevene trenger skolen for å forstå livet sitt, hverdagen sin, kroppen sin

Tese 12: Elevene skal kjenne til to hovedstrukturer: Basisgruppe og base. Dette skal gjenspeiles i møblering, timeplan og It's learning-struktur

Tese 13: Elevene skiller tydelig mellom læringstid og pause. Pause er ute av basen

Tese 14: Fysak er ukens høydepunkt, der elevene får lov til å slippe seg løs og bruke kroppen sin slik de selv vil

Tese 15: Matpausen er et sosialt møtepunkt der elever og personale kan møtes til felles pause

Tese 16: Personalet har egne pauser på pauserommet der det ikke snakkes om jobb

Tese 17: er fjernet i akkurat denne versjonen

Tese 18: Ingen kan planlegge andre sine timer. Skal en lærer lage periodeplanen i et fag, må den være med på gjennomføringen i begge basene

Tese 19: I musikkfaget skal elevene få lære seg instrumenter, spillestiler og sjangre som de selv er interessert i. Elever som ønsker å synge, bør få muligheten til å synge i et skolekor. Elever som ikke har motivasjon for dette, må ikke få ødelegge for de som vil

Tese 20: Elevrådet er en selvstendig aktør som jobber for å bedre skoledagen for elevene. Først og fremst gjennom tiltak rettet mot pauser, kantine og fysak, men gjerne også inn mot organiseringen av læring

Tese 21: Elever som ikke er selvgående i sin læring, må få et eget opplegg. Praktisk undervisning, ekskursjoner, diskusjoner, prosjekt og film er metoder som kan brukes for å få dem aktive

Tese 22: Bare bok gjør ingen klok

Tese 23: Elevene er lokomotivet i sin læring

Tese 24: Elevene må lære om naturen i naturen og om samfunnet i samfunnet

Tese 25: Kjøkkenet er et flott sted å lære matematikk

Tese 26: Et kurs kan være godt selv om du ikke lærer noe nytt - hvis du blir tryggere på noe du allerede gjør

Tese 27: For å forstå emnet klima og miljø må elevene bruke både samfunnsfag og naturfag, dette må danne en helhet og bør legges samtidig i begge fag

Tese 28: Ikke alle mål i kroppsøvingsfaget kan nåes gjennom gymtimer i en gymsal. Skidag, friidrettsdag, orienteringsløp og turneringer er viktige i dette faget

Tese 29: Kroppen er pensum i naturfag, kroppsøving og mat&helse. Disse fagene må samarbeide for å sikre en fullstendig gjennomgang av dette emnet

Tese 30: Alle fag inneholder historie, det kan legges parallelt slik at elevene får se sammenhenger mellom fagene - for eksempel ved å bruke tidslinje som metode

Tese 31: Alle timene i mat&helse, kunst&håndverk og musikk trenger ikke å være delingstimer (1 lærer pr 15 elever). Folkemusikkteori og musikkhistorie med lytteeksempler passer godt som forelesning i auditoriet

Tese 32: Delingstimer (1 lærer pr 15 elever) bør brukes til vurdering i kroppsøving, muntlig engelsk og forsøk i naturfag

Tese 33: I baseskoler har læreren øyne i nakken - fordi han aldri er alene i basen

Tese 34: Fleksibel skoledag trenger ikke å bety at elevene begynner til ulike tider. Fleksiøkter kan inneholde studietid med noen frivillige forelesninger, noen nivådelte kurs (der alle må velge ett) og noen obligatoriske kurs for bestemte elevgrupper (for eksempel teorikurs om pianoakkorder/gitargrep for alle gruppene som har musikk i en periode)

Tese 35: Stjernehimmelen læres best utendørs om kvelden i desember/januar

Tese 36: Elever lærer best når de bygger noe konkret samtidig som de konstruerer kunnskap

Tese 37: Læring begynner med undring, ikke undervisning

Tese 38: Bakterier, syrer, atomer og stråling er ikke farlig - det er naturfag

Tese 39: Digital kunst og musikk har den fordelen at elevene kan jobbe videre med det hjemme, det krever lite utstyr og ingen spesialrom

Tese 40: Biblioteket er et tilgjengelig rom for kunnskap og opplevelser

Tese 41: Å lage en sang er en fin måte å lage huskeregler på

Tese 42: Vegger skal brukes til å støtte opp læring. Basevegger skal dekoreres med det elevene skal lære og mål de har nådd

Tese 43: Vi må styrke språkbanene for å forebygge vold. Språkbanene kan styrkes gjennom lesing og samtale. Sivilisasjon er å reagere med ord fremfor vold. Da får vi gutter som sier til seg selv: ”Jeg er ingen gorilla, jeg er ingen gorilla” i stedet for å slåss (Psykolog Magne Raundalen)

Tese 44: Lærere skal ikke forstyrre elevene i deres læring

Tese 45: Dobbeltimer er som regel bedre enn enkeltimer

Tese 46: En elev kommer på skolen en dag og sier "Du, hvorfor flyter egentlig båter?". Læreren kunne svart "det er litt vanskelig, det skal du få lære i femte, fordi det er litt vanskelig fysikk". Eller "du kan slå opp i denne boken på side…". Men en Nysgjerrigper-lærer vender spørsmålet til klassen: "Hva tror dere?" (Lærer Frode Skjold, Ulsmåg skole)

Tese 47: Barnet har minst syv intelligenser (evneområder), noen områder de er sterke på og noen de er svakere. Matematisk-logisk, språklig, visuell-spatial, musikalsk, kroppslig/kinestetisk, sosial intelligens og selvinnsikt (Howard Gardner)

Tese 48: Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet (Pedagog Thøger Larsen)

Tese 49: Learning by doing (Dewey)

Tese 50: Hvis du skal lære noe bort, må du møte din elev ved dennes "kunnskaps grind", og derfra lede ham ut i et ukjent landskap (Filosof Søren Kierkegaard)

Tese 51: Påtvunget kunnskap blir aldri sjelens varige eie (Platon, grunnleggeren av verdens første skole)

Tese 52: En lærer skal være som et enzym. Enzymet starter en prosess i kroppen, og trekker seg tilbake når prosessen er i gang. På denne måten kan det samme enzymet starte andre prosesser seinere. (Steen Larsen, dansk pedagog)

Tese 53: Hvis du gir en mann en fisk, har han mat en dag. Lærer du ham å fiske, har han mat resten av livet

Tese 54: Å undervise barn er å vanne planter, ikke å fylle flasker. Du kan ikke tvinge elevene til å ta imot kunnskap. Du kan bare stimulere til vekst ved å gi elevene det de trenger for å lære: Selvtillit, trygghet, trivsel, mestringsfølelse, lærelyst, nysgjerrighet osv.

Tese 55: MAKVIS skal være stikkord for hver læringsøkt. Motivere, Aktivisere, Konkretisere, Visualisere, Individualisere og Sosialisere.

Tese 56: Lærerens utfordring: " Jeg rekker aldri gjennom pensum, det blir alltid travelt på slutten av timene, og vi får for liten tid til repetisjon på slutten av året"

Tese 57: Lærerens utfordring: "Elevene er så svake at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne for å lære dem det de trenger i livet"

Tese 58: Lærerens utfordring: " Elevene maser sånn i timene mine at jeg ikke får konsentrert meg om undervisningen“

Tese 59: Lærerens utfordring: " Elevene sitter ikke i ro på plassen sin, men vandrer rundt i klasserommet og er opptatt av helt andre ting enn fagene"

Tese 60: La elevene velge hvilke sanger de skal synge og spille

Tese 61: Elevene må slippe ut på det ekte internett - ikke bare på lekegrinden "It's learning". De må bruke wikipedia, youtube og blogger - med de fordeler og ulemper det innebærer

Tese 62: De beste timene er de som ikke er planlagt

Tese 63: Engelsk er et fag de må oppleve behov for å kunne, som kommunikasjon med mennesker i hele verden - for eksempel via internett

Tese 64: Blogg er et fint hjelpemiddel for å øke elevenes skriveglede. Kombinert med kloke oppgaver gir dette gode resultater

Tese 65: Elevene har lært noe hvis de kan forklare HVORFOR noe skjer - i samfunnsfag, naturfag, RLE…

Tese 66: Å spise sammen er god sosialisering.

Tese 67: Etikkemnet bør brukes i forbindelse med elevenes skolehverdag, til å lage ordens/trivselsregler for skolen, diskutere hendelser som oppstår osv.

Tese 68: Kunst og håndverk kan godt ha en miljøprofil, for eksempel at det arbeides kun med gjenbruksmaterialer eller med naturmaterialer

Tese 69: Læring ute er undervurdert. Ikke sitt inne og irriter deg over at det kommer sol inn gjennom vinduet, sånn at vi ikke kan se tavlen, dataskjermen eller boken.

Tese 70: En god skole har bevisste elever som kan forklare hvordan de lærer best

Tese 71: Ingen pause før gamle tante har oppsummert (Gerd Fredheim)

Tese 72: Læring handler om struktur og sammenheng

Tese 73: Jeg vil aldri si til mine elever at de skal lage et kolonnenotat eller et tankekart, men jeg vil si: Prøv det! Og så kan de velge den metoden de foretrekker. (Matt)

Tese 74: Den proksimale utviklingssonen. Hva kan vi klare alene, og hva kan vi klare hvis vi får litt hjelp. (Vygotsky)

Tese 75: Si aldri til elevene at de skal lese bestemte sider - de trenger å vite hva teksten dreier seg om!

Tese 76: Vi skal være én skole, ikke tre. Foreldre som har barn på ulike trinn kjenner igjen de samme elementene på begge trinn

Tese 77: Gode oppgaver har lite å lese og mye å tenke

Tese 78: Tavle kan være bra, når den blir brukt riktig

Tese 79: Det er en fordel om alle som har samme drakt, skyter mot samme mål (Nils Arne Eggen)

Tese 80: Du blir ikke sliten av å jobbe mye, men av å ikke nå mål

Tese 81: Elevene må koble ny læring sammen med det de kan fra før. Førtest for å kartlegge forkunnskaper er lurt

Tese 82: Nære relasjoner - vi har en krets av mennesker rundt oss. Ord som beskriver nære relasjoner: Tillit - Trygghet - Nærhet og distanse - Respekt - Lojalitet - Kjærlighet - Oppmerksomhet - Anerkjennelse - Omsorg - Tid for hverandre - Felles interesse - Latter (Marco Elsafadi)

Tese 83: Det aller beste er at barna sitter helt stille, suger til seg kunnskap, skriver det pent ned og leverer det inn – med border... (Trond-Viggo)

Tese 84: Det er ikke all uro som er adferdsvansker, noe er rett og slett hastighetsforskjeller (Psykolog Magne Raundalen)

Tese 85: De som skal jobbe med barn, må ikke ha et nostalgisk syn på fortiden eller et pessimistisk syn på fremtiden (pedagog Morten Halvorsen, Kristiansand)

Tese 86: Hadde vi visst hvor mye oppmerksomhet betyr, hadde vi vist mye mer. Både til barn og voksne (pedagog Morten Halvorsen, Kristiansand)

Tese 87: ”Jeg har klassen min i dette faget denne timen, så rommet vårt er opptatt”. Er dette representativt for vår skole, eller har vi ett annet system som vi kan erstatte det med? Tør vi gjennomføre noe annet, tror vi på det?

Tese 88: Et liv uten undersøkelse og selvprøving er ikke verd å leve for et menneske (Fra Sokrates' forsvarstale)

Tese 89: Nysgjerrighet og lærelyst er sterke krefter i et klasserom, mye sterkere enn lærerens makt og autoritet

Tese 90: Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det. (Aristoteles)

Tese 91: Jeg elsker å lære, men hater å bli undervist (Winston Churchill)

Tese 92: Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet (Pestalozzi Shaw)

Tese 93: Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den (Roald Dahl)

Tese 94: Skolen er ikke livet, og livet innretter seg ikke etter skolen; det er skolen som skal innrette seg etter livet (Karen Blixen)

Tese 95: Sunt bondevett er bedre enn boklig lærdom (Islandsk ordtak)

Ingen kommentarer: